Municipiul Turda, Asociația GAL Urban Turda, anunță lansarea procedurii de selecție privind ocuparea posturilor de manager GAL și asistent administrativ GAL.

În conformitate cu prevederile Contractului de finanţare înregistrat la nr. 58393/01.09.2017, încheiat cu Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene privind finanțarea Proiectului Turda, oraş incluziv – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu, finanţat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Componenta 1: „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Regiuni mai puţin dezvoltate, cod SMIS:112543;

Asociația GAL Urban Turda este o organizație non-guvernamentală înființată în cadrul proiectului cu scopul elaborării și implementării unei Strategii de dezvoltare locală (SDL) a cinci Zone Urbane Marginalizate (ZUM) din municipiu. Asociația va depune până la data de 4 decembrie 2017, la Ministerul Fondurilor Europene, Strategia de dezvoltare elaborată. Aprobarea strategiei va permite GAL-ului să aplice cereri de finanțare la apelurile de proiecte, pe baza intervențiilor identificate în Strategie și a criteriilor de evaluare agreate cu Ministerul Fondurilor Europene. În acest context, până la aprobarea Strategiei, activitatea managerului și asistentului GAL Urban Turda va fi restrânsă, urmând să se extindă din 2018, dacă Strategia este aprobată și propusă spre finanțare.

 Condiţii specifice:

1. Manager GAL

Studii necesare:  – studii superioare absolvite cu diploma de licenţă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Experienţă: studii postuniversitare/masterat în domeniul managementului de proiecte sau experienţă în managementul proiectelor de minim 1  an

Experiență de minim un an într-unul din domeniile potențial vizate de SDL: ocupare, infrastructură, educație, servicii socio-medicale, locuire, spații publice urbane, mobilitate urbană

2. Asistent administrativ GAL

Studii necesare: studii superioare absolvite cu diploma de licenţă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Experienţa: minim un an în implementarea proiectelor europene și/sau locale

Roluri și responsabilități

 • Animarea/consultarea reprezentanților instituțiilor publice, a sectorului privat, a ONG-urilor privind realizarea și implementarea Strategiei de dezvoltare ;
 • Managementul activităților de informare și comunicare adresate publicului larg privind activitatea GAL și Strategia de dezvoltare locală pentru ZUM;
 • Construcția instituțională a GAL, inclusiv prin crearea/participarea la rețele;
 • Gestiunea relației cu facilitatorul comunitar al GAL pentru a mobiliza și a organiza comunitatea marginalizată din cele 5 ZUM-uri;
 • Informarea permanentă a membrilor AG și CD ai GAL Urban Turda, precum și mass-media și publicul larg;
 • Pregătirea și organizarea ședințelor GAL – elaborarea și difuzarea agendei, a materialelor prezentate, a listei și minutelor;
 • Coordonarea de către managerul GAL, cu sprijinul asistentului administrativ, a etapei III a mecanismului DLRC, constând în implementarea SDL prin lansarea de apeluri de proiecte pe baza intervențiilor identificate în Strategie, contractarea proiectelor și sprijin în implementare.

Detalii suplimentare

1) Angajarea se va face pe o perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă. Norma de lucru va fi de 8 ore/lună, urmând ca aceasta să crească din 2018, în funcție de decizia de finanțare a Strategiei.

Persoanele interesate sunt rugate să depună la Biroul Resurse Umane, din cadrul Primăriei municipiului Turda, camera 48, în perioada 21 – 23 noiembrie 2017, ora 15, următoarele documente:scrisoare de intenție;

 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are întocmit dosar penal sau nu a suferit condamnări;

Vor fi contactați doar candidații declarați admiși la selecția dosarelor. Interviul va avea loc vineri, 24.11.2017, ora 9 la sediul Primăriei municipiului Turda. Rezultatele finale vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei municipiului Turda – www.primariaturda.ro, Secţiunea Anunțuri şi afişate la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, telefon: 0264-317199 sau 0264-311630.

Sursa: 

 

Lasa un comentariu